STIBT is er voor uw organisatie én voor uw cliënt/doelgroep

Bent u gemeente, woningcorporatie, welzijnsorganisatie, werkvoorziening/werkplein, zorgverzekeraar, energiemaatschappij, bank, werkgever?

Wilt u meer inzicht in de financiële (probleem)situatie en financieel gedrag van uw doelgroep, cliënt of werknemer? Heeft u te maken met onregelmatig betalingsgedrag of betalingsachterstanden van uw cliënten? Heeft u behoefte aan meer grip op deze financiële problematiek? Wilt u aan de slag met invulling van uw preventiebeleid en preventie activiteiten of met het aanbieden van ondersteuning aan uw doelgroep?

STIBT helpt u hierbij, denkt met u mee en biedt oplossingen. STIBT levert ondersteuning bij de inrichting en uitvoering van preventie instrumenten en activiteiten, zorgt voor invulling en uitvoering van uw schuldpreventiebeleid en gaat samen met u betalingsachterstanden en incassoproblemen te lijf. Tevens verzorgt STIBT individuele of groepsgewijze financiële begeleiding en coaching voor uw doelgroep, met praktische hulp en persoonlijke aandacht.

Wat levert het u op?

Door cliënten, inwoners of werknemers te helpen met het op orde krijgen van hun geldzaken en administratie draagt u bij aan hun welzijn en functioneren. U bent niet alleen maatschappelijk verantwoord bezig, het levert u als organisatie ook echt iets op:

 • Realisatie van uw doelstellingen op het gebied van schuldpreventie en nazorg uit uw beleidsplan
 • Afname instroom en dus kostenbesparing op schuldhulpverlening (en daaraan gerelateerde maatschappelijke en bedrijfseconomische kosten)
 • Bevordering van participatiemogelijkheden van burgers (waaronder doorstroom naar werk)
 • Meer inzicht in en grip op de financiële (probleem)situatie en financieel gedrag van uw doelgroep, cliënt of werknemer
 • Structurele oplossing van financiële problematiek en/of incassoproblemen bij cliënten of werknemers
 • Afname betalingsachterstanden en kostenbesparing wanbetalers (incassokosten/huisuitzettingen)
 • Minder ziekteverzuim en meer productiviteit en loyaliteit van uw werknemer
 • Tevreden cliënten of werknemers (positief imago)
 • Afname recidive

Voor uw cliënt/doelgroep levert het op:

Inzicht en overzicht in financiële situatie en budget, balans in inkomsten en uitgaven, administratie (blijvend) op orde, financiële bewustwording, rust, grip op geld en aanleren gezond financieel gedrag. Dit alles gericht op zelfredzaamheid en schuldenvrij worden en blijven.
STIBT maakt mensen sterk in budget!

Producten en diensten

STIBT heeft een focus op preventie maar helpt ook bij problemen. Het doel van preventie is dat dreigende en beginnende schulden inzichtelijk worden terwijl ze nog oplosbaar zijn; hierdoor worden groeiende en problematische schulden voorkomen. Hiertoe biedt STIBT een bruikbaar en divers scala aan preventie activiteiten en instrumenten aan, die samen met u nader vormgegeven kunnen worden en passend kunnen worden gemaakt voor uw organisatie en doelgroep. Ook levert STIBT oplossingen en ondersteuning voor de heersende financiële problematiek onder uw doelgroep.

Het aanbod van STIBT richt zich op actieve vroegtijdige signalering van mogelijke financiële problematiek en een actieve benadering van uw cliënten, doelgroep, werknemers in het bieden van hulp en ondersteuning en bespreekbaar maken van problematiek (“er op af”). Persoonlijk contact, laagdrempelige en toegankelijke hulp, zo dichtbij mogelijk in de eigen omgeving van de doelgroep, zijn hierin belangrijke en kenmerkende elementen. STIBT zet met haar dienstverlening in op financiële bewustwording en financiële zelfredzaamheid op langere termijn.

STIBT voert geen budgetbeheer uit en is geen bewindvoerder. STIBT werkt aan de voorkant van de wettelijke schuldhulpverlening. Als het niet mogelijk is de schulden in eigen beheer op te lossen omdat de problematiek te groot is, wordt de cliënt doorgeleid naar schuldhulpverlening door de gemeente. Voor deze problematische schulden voert STIBT niet de schuldenregeling uit.

Maak uw eigen keuze en combinatie

De kerngebieden geven een overzicht van de mogelijkheden en oplossingen die STIBT biedt. Hierin kan de opdrachtgever naar wens en behoefte een keuze of combinatie maken en een maatwerkpakket vaststellen. In samenspraak wordt besloten hoe de dienstverlening wordt ingericht, waarbij we aansluiten bij uw eigen activiteiten en processen. De definitieve vormgeving van de producten kan in overleg met de opdrachtgever worden uitgewerkt afhankelijk van de gewenste invulling. STIBT fungeert hierin tevens als uw sparringpartner.

STIBT beschikt over een netwerk om een team te vormen voor uw ondersteuning en eventueel door te verwijzen waar nodig.

Vanuit de kerngebieden worden nieuwe initiatieven ontwikkeld en producten geconcretiseerd. STIBT staat open voor het bedenken en meedenken, opstarten en coördineren van specifieke projecten op het gebied van schuldpreventie.

Prijsstelling  

STIBT gaat graag met u in gesprek om haar aanbod passend te maken voor uw organisatie, wensen en behoeftes. Afhankelijk van de gekozen producten en de concrete invulling daarvan wordt een maatwerkofferte opgesteld en met u afgestemd.

Persoonlijk, Laagdrempelig, Toegankelijk, Flexibel

Basisprincipes aanbod STIBT

Kerngebieden

Voorlichting en training

 • Biedt inwoners, cliënten of werknemers handvatten voor grip op geldzaken.
 • Gericht op bewustwording en het bevorderen van inzicht en financiële vaardigheden.
 • Voorlichting via bijeenkomsten of schriftelijke uitingen (doelgroep en vorm in overleg).
 • Groepsgewijze training in de vorm van een budgetcursus (w.o. administratie op orde, inkomsten en uitgaven, besparen, begroten).
 • Bij trainingen bepaalt STIBT samen met de opdrachtgever de doelgroep en insteek en kan het materiaal op maat worden aangepast.
 • Voorlichting/geldlessen op middelbare en basisscholen (inclusief ouders).

Preventie aan de poort

 • Inrichting en uitvoering van preventiemaatregelen aan de poort van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en Werkeloosheidswet (WW, inclusief WIA en Wajong).
 • Bij de intake voor WWB en WW specifiek aandacht voor de financiële situatie en redzaamheid van de cliënt na inkomenswijziging  (via een screening instrument).
 • Waar nodig ondersteuning aan cliënt in de vorm van (groepsgewijze) voorlichting of training en/of individuele begeleiding en coaching.

Preventie in de wijk

 • Steunpunt/preventiecoach in de wijk met voorlichting, informatie en praktische tips en “eerste hulp” op gebied van administratie en financiën.
 • Laagdrempelige vrije inloop gericht op vroegsignalering, preventie van schulden en bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Tevens doorverwijzingsfunctie bij identificatie probleemgevallen.
 • Te combineren met huisbezoeken bij risicogevallen.
 • Campagnes / communicatie uitingen en creëren van community (gericht op bespreekbaar maken en ervaringen delen).
 • Indien mogelijk aansluiting realiseren bij bestaande wijkteams en wijklocaties.

Spreekuren

 • Spreekuur met individuele vraagbeantwoording en voorlichting als begeleiding en ondersteuning voor cliënten of werknemers met financiële problematiek.
 • Screening van de persoonlijke financiële situatie, eerste hulp en tips, identificatie risico- en probleemgevallen.
 • Te combineren met aanvullende individuele begeleiding en coaching of doorverwijzing waar nodig.
 • In huis bij opdrachtgever of op externe locatie  (laagdrempelig).

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken in het kader van het incassoproces.
 • Gericht op analyse van de financiële probleemsituatie van de cliënt en vaststellen van de benodigde interventie.
 • Inzicht verschaffen en behouden in de situatie in uw klantenbestand.
 • Naar wens in te richten: inkomsten en uitgaven in beeld brengen, inventarisatie schuldensituatie, inventariseren mogelijkheden voor meer inkomen en minder uitgaven, afloscapaciteit vaststellen, ondersteuning bij realisatie betaalplan/betalingsregeling
 • Te combineren met aanvullende individuele begeleiding en coaching of doorverwijzing waar nodig.

Individuele begeleiding en coaching

 • Traject van individuele ondersteuning en begeleiding bij administratie en financiën naar financiële zelfredzaamheid.
 • Preventief of bij problemen.
 • Gericht op bewustwording, bevorderen inzicht en aanleren gezond financieel gedrag.
 • Op orde en in balans brengen en houden van administratie en financiën.
 • Overzicht en inzicht creëren en houden in inkomsten, uitgaven en budget.
 • Hulp bij schulden: hoe schulden kunnen worden voorkomen of afgelost kunnen worden.
 • Leren budgetteren en besparen, mogelijkheden voor meer inkomen.
 • Ondersteuning cliënt bij toeleiding naar (schuld)hulpverlening.

Nazorg

 • Begeleiding van schuldenaren in een nazorgtraject gericht op zelfredzaamheid en voorkomen van recidive na afloop van schuldsanering-/schuldbemiddelingstraject.

Optimalisatie inzet administratieve vrijwilligers

 • Inzet van vrijwilligers in preventie en nazorg onderzoeken en coördineren.
 • Verbetering inzet administratieve vrijwilligers (effectiviteit/kwaliteit).
 • Coaching en begeleiding van administratieve vrijwilligers.
 • Groepsgewijze training en intervisiebijeenkomsten.

Organisatiebrede aanpak en samenwerkingsprojecten

 • Ondersteuning in de opzet en implementatie van een werkwijze/systeem voor schuldpreventie in de organisatieprocessen.
 • Begeleiding/opzet/coördinatie van samenwerkingstrajecten tussen partijen op gebied van vroegsignalering en schuldpreventie (gemeentes, corporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers).
 • Organisaties met een gezamenlijk probleem aan elkaar koppelen en gezamenlijk aanpakken en oplossingen realiseren; STIBT fungeert als initiator, coördinator en aanjager.